Centrum voľného času, Rakúsy č. 81

Centrum voľného času, Rakúsy č. 81

Rakúsy 81
05976 Rakúsy
IČO: 42077877

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času, Rakúsy č. 81

 

O NÁS

 

Obec Rakúsy má 2300 obyvateľov, z nich je 1700 Rómov. Takmer polovicu obyvateľov obce tvoria mladí ľudia do 30 rokov. Obec sa skladá z dvoch častí - samotnej obce a rómskej osady, ktorá je od obce vzdialená cca 2 km v smere na Šarpanec a Lysú Poľanu a je s obcou spojená autobusovou dopravou. Centrum voľného času Rakúsy začalo svoju činnosť v školskom roku 2007/2008. V CVČ je cca 80% Rómov. Jeho zriaďovateľom je obec Rakúsy. Základná škola spolu s materskou školou v obci má takmer 500 žiakov. Všetci dobre vieme, s akými žiakmi prevažne pracujeme a aké je dôležité vplývať na nich čo najväčšiu časť dňa. V Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakúsy sa počíta s vybudovaním internátnej školy, kde by bola možnosť pestovať v rómskych deťom návyky, ktoré doma získavajú len veľmi ojedinele. Prechod z klasickej na internátnu školu by bol hlavne pre rómskych rodičov dosť neprijateľný. Zmysluplne vyplniť týmto deťom voľný čas po vyučovaní je poslaním Centra voľného času bez narušenia citovej naviazanosti rodičov a detí.


Centrum voľného času v Rakúsoch nevzniklo však iba pre rómske deti. Už niekoľko rokov je v obci pár ľudí, ktorí sa venujú deťom a mládeži na úkor svojho voľného času a robia to preto, že ich to baví a majú k deťom vzťah. Preto druhou motiváciou bolo zastrešiť týchto ľudí do jednej organizácie, ktorá by mala nejaký systém a zároveň by poskytla všetkým širšie možnosti realizácie. Väčšina detí v obci Rakúsy žije v znevýhodnenom rodinnom prostredí. Sociálna odkázanosť nedovolí rodičom kupovať deťom knihy, športové náradie, hudobné nástroje, cestovať a spoznávať Slovensko. Ich jediným prostriedkom spoznávania spoločnosti a širšieho okolia je televízia. Vytvorenie podnetného prostredia je závislé aj na finančných prostriedkoch, preto treťou významnou oblasťou motivácie bolo získanie finančných prostriedkov na voľnočasové aktivity.


Činnosť CVČ sa v roku 2007/2008 zameriavala na krúžkovú činnosť a príležitostné aktivity, ktoré sa realizovali v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Rakúsoch a v priestoroch obce. Od septembra 2008 CVČ Rakúsy prevádzkuje budovu, ktorú dostalo do správy od obce. Súčasťou areálu CVČ je futbalové ihrisko a multifunkčné ihrisko, vybudované v septembri 2008 s finančnou podporou NEFO, n. f. vo výške 130 000,- Sk. Celkové náklady na vybudovanie ihriska boli 700 000 Sk. Ihriská majú možnosť využívať všetci obyvatelia obce podľa prevádzkového poriadku CVČ. Ihriská a veľkú herňu budovy CVČ využívajú aj žiaci základnej školy, kde chýba akýkoľvek priestor na telesnú výchovu.

 

Pravidelná krúžková činnosť CVČ sa realizuje v štyroch budovách

 1. V budove ZŠ s MŠ Rakúsy v obci,
 2. v budove ZŠ s MŠ v rómskej osade
 3. v budove ZŠ s MŠ v Kežmarku
 4. v hlavnej budove CVČ v obci.

Zloženie krúžkov je nasledovné:


 • výtvarné – zameriavajú sa na rozvoj výtvarných zručností rôznymi technikami
 • tvorivé dielne – rozvoj výtvarných a manuálnych zručností
 • športové – rozvoj športového talentu (stolný tenis, futbal, loptové hry, aerobic)
 • hudobno-pohybové – spev, tanec, pohybové hry
 • práca s počítačom
 • spoločenské vedy (jazyky, matematika, společenská výchova)
 • literárno-dramatické (divadelný, čitateľské, detská hra)

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Monika Jurašková, riaditeľka

Romani Star, rómska kultúra, spevokol, gospelová hudba

0911 262 311, 0905 650 955

 

Bc. Katarína Václavová, pedagogický pracovník

0903609853

 

Mgr. Zuzana Kraigerová, pedagogický pracovnik

oblasť hudobno-pohybových krúžkov, športu a hier

0903 532 014

Kde nás nájdete?

Zobrazit